این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۲ خرداد ۱۵, چهارشنبه

اطلاعیه استعفای آقایان محمد رضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ایران


15 خرداد 1392 ,
حضور محترم خانم مريم رجوي و آقاي مسعود رجوي,
با سلام و به نام آزادي
استعفاي خود را از عضويّت در شوراي ملي مقاومت و مسئوليتهاي محوله اعلام مي داريم.
توضيحي كوتاه براي عموم
بيش از نيم قرن در داخل و خارج ايران , درسفر و حضر , و روزگار تبعيد با آزاديخواهان و كوشندگان راه آزادي ايران , از خانواده هاي سياسي گوناگون , افتخار همراهي و همرزمي داشته ايم.
نزديكي ما با سازمان مجاهدين خلق ايران از بيش از 34 سال پيش( 14 اسفند 1357 ) بر مزار دكتر مصدق آغاز شد. بعدها , از نيمه سال 60 با عضويّت در رزمنده ترين اتئلاف سياسي و لائيك تاريخ ميهنمان , همكاري و اتحاد عمل سياسي تا امروز ادامه يافت .
طيّ اين سه دهه پر فراز و نشيب و بسيار دشوار , پيوسته وظائف و الزاماتي را كه طبق مقررّات پذيرفته بوديم , وجداناً در حدّ امكان انجام داديم و به دستاوردهاي مشترك افتخار مي كنيم. از جمله اينها : افشاي جنگ طلبي خميني , تدوين و تصويب و تبليغ طرحهاي« صلح» , « جدايي دين از دولت» , « آزاديها و حقوق زنان» , « خودمختاري كردستان...» , همچنين افشاي پروژه اتمي پنهاني رژيم توسط سازمان مجاهدين خلق و شورا , مشاركت مداوم در انواع آكسيونها و رسانه هاي مقاومت براي پيشبرد جنگ سياسي عليه دشمن ضد بشري , مشاركت در تلاش عظيم براي حصول قريب 60 قطعنامه ملل متحد در محكوميّت رژيم به خاطر نقض حقوق بشر مردم ايران , تأسيس كميسيون محيط زيست شورا (1372) و بيست سال ادامه فعاليّت آن ,كه در نوع خود بين احزاب سياسي و اپوزيسيون هاي ممالك همتراز بي مانند بوده و..... و..... و سرانجام تصويب «طرح جبهه همبستگي ملي», كه دريغا تا كنون كامياب نشده است...
در واقع حتي فهرست كردن فعاليتهاي شورا طي اين سه دهه – كه ما دو رهروي كاروانش بوده ايم - از امكان و حوصله اين مختصر خارج است. دوست و دشمن اذعان داشته اند كه اين ائتلاف , برغم همه ترورهاي فيزيكي و انواع توطئه هاي رژيم و قدرتهاي بزرگ ... , و وجود دايمي فشارهاي گوناگون كه بر همه كوشندگانش از جمله بر ما رفته , با همه ي افت و خيزهاي سياسي , اشتباهات و كم و كاستيها , آري جدّيترين و قدرتمندترين ائتلاف فعال عليه ارتجاع و استبداد مذهبي حاكم بر ايران بوده است.
در عين حال ما هميشه , به خصوص طيّ دهه اخير و بيشتر در چهارسال گذشته , در مورد تنظيم روابط دروني , روشهاي برخورد به اشتباهات , فقدان پاسخگويي مناسب , نوع واكنش به انتقاد و منتقدان درون و بيرون شورا , شيوه تصميم گيري , همچنين چگونگي طرح و بحث تحليلهاي اساسي و رويكردهاي مبرم پيشنهادي و ..... با دشواريهاي گوناگون و فزاينده مواجه بوده ايم . طي ساليان دراز به سبب لاينحل ماندن تناقضات و افزايش و تراكم مشكلات جديد صبر و حوصله ما هم تحليل رفته است.
ما برحسب وظيفه ملي و مبارزاتي به طور مداوم و در محورهاي گوناگون پيشنهاد گشايش ديدگاهها , دگرگوني و شفافيّت سياستها و كاربرد روشهاي علمي و كارآمد ارائه كرده ايم كه به اختصار اشاره مي كنيم:
اجتماعي
گشايش ارتباطات و تماس معطوف به محيط زندگي سياسي , فرهنگي , هنري , رسانه اي , مدارس فارسي و.... حوزه جمعيّت 5 ميليوني ايرانيان خارج كشور , توجه بيش از پيش در برنامه ريزي سياسي و تبليغاتي بر فعاليّتهاي اقشار و طبقات و گروههاي تحت ستم در داخل و كوشش مستمر جهت رساندن صداي آنها به سازمانها و نهادهاي بين المللي (سنديكاها, نهادهاي حقوق بشري, و....) و جلب پشتيباني جهاني براي حمايت از پيكار آنان با سمتگيري در جهت قيام و سرنگوني رژيم جبار حاكم. تماس گسترده با انجمنهاي زندانيان سياسي, پناهندگي و كمپها
رسانه ها و تبليغات
بحث و ايجاد تحوّل در سياستگذاري رسانه اي برحسب ميزانهاي علمي و تخصصي , تغيير در محتوا و شكل رسانه هاي مقاومت برپايه معيارهاي حقوق بشري و لاييك( في المثل برابري حضور زن و مرد در برنامه هاي ورزشي تلويزيوني) , پيش گرفتن سياست حضور و ارائه مواضع مقاومت در كليه رسانه هاي فارسي زبان – اعم از ايراني (غيررژيمي) و بين المللي ( كه روزانه رويهم دهها ميليون شنونده و بيننده ايراني دارند) , دعوت از شخصيتهاي سياسي و فرهنگي و هنري و ژورناليستي نامدار سرنگوني طلب به رسانه ها و برنامه هاي مقاومت , فراهم آوردن فرصت چالش فكري و تبادل نظر , مباحثه و تعاطي بين گفتمانهاي گوناكون سرنگوني طلب .......
رويكرد سياسي و فرهنگي نسبت به ديگران ( ايراني و منطقه اي)
كوشش به همزيستي فعال و ايجاد حسن تفاهم و تقويت ارتباطات مبارزاتي با كليه سازمانها و احزاب مترقي و انقلابي ضد رژيم( درهراندازه و حدّي كه هستند) , به ويژه تجديد ارتباط با سازمانها و احزاب كردستان ايران , توجه به شخصيتهاي فرهنگي , هنري و مفاخر ادبي ايران و دعوت از آنان به نشستها و ميهمانيها ( نوروز و...) و البته به آكسيونهاي سياسي و غيره. با استمرار در چنين رويكردي است كه در غربت احساس تعلق به جمع تقويت و فضاي حيات سياسي مشترك سرنگوني طلبان شادابتر مي شود. ديوار كشيدن به دور خود , سخن نگفتن با ديگر ايرانيان و رويگرداندن از « عروسي و عزا » ي هموطنان راهكار انقباضي است و بس. به دوران انقلاب بهمن بنگريد , به تحولات دگرگونساز سه دهه اخير مراجعه كنيد : در «سال سرنگوني» رويكرد انبساطي در دستور قرار مي گيرد. اين يك قاعده قديمي جنبشها و سازمانهاي مردمي به ويژه در عصر انترنت و گسترش عمومي آگاهيهاست.
اما در مورد ايجاد رابطه و رايزني , دعوت و همنشيني با سازمانها , گروهها و نيروهاي ايدئولوژيك و نظامي- سياسي فعال در منطقه , يعني انواع « اپوزيسيون» ديكتاتوريهاي منطقه, ما بارها به دقت و احتياط توصيه كرده ايم . لزوم شناخت و انتخاب شريك مناسب درسي است كه طي دهسال اخير به دفعات در عراق و انبوه گروهها و اشخاصي كه به اشرف آمدند و رفتند تجربه شده است. ما بارها و به موقع هشدار داده ايم. تجربه «خميني در پاريس» يادمان نرود. مصر كنوني كه جلوي چشم همه است. بارها به مجاهدين گفته ايم كه در صحنه سوريه نيز « اپوزيسيونهايي» به غايت ارتجاعي و ... كنار ديگران عليه ديكتاتور خونريز دمشق فعالند. بايد احتياط كرد و متمايز موضع گرفت. آنهايي كه به صراحت خواهان دموكراسي و جدايي دين از دولت نباشند به يقين صرفاً مصرف كننده دوستي آزاديخواهان خواهند بود !
................................
باري , ما در چهارسال گذشته نه تنها در هيچيك از محورهاي فوق گشايش و اصلاحي نديديم بلكه دردمندانه شاهد انقباض و تكرار اشتباهات نيز بوده ايم....
ادامه مطالبات اصلاحي فوق گاه حتي موجب خشم دوستان مجاهد و طبعاً عذاب ما بوده است. به ويژه كه همزمان به پرسشهاي مصرّانه افكار عمومي و مسائل مطروحه نيز پاسخ شايسته داده نمي شد.
لازم به يادآوري است كه ما , درست يا نادرست , بحث و بررسي مشكلات را به خارج شورا نمي كشانديم. مي كوشيديم سربسته و درخود , هنگام جلسات بزرگ , بيشتر در نشستهاي محدود ولي رسمي , پيشنهادهاي مشخصي براي موضوعات مورد اختلاف عرضه كنيم. به عنوان مثال در باره سياست تبليغاتي سيما و سايت... يا به تكرار در باب پشتيباني از پيكار اقشار گوناگون اجتماعي , فرهنگي و اقليتهاي مذهبي ايران.... خلاصه , لزوم پيروي از رويكردي اجتماعي در خدمت چشم انداز قيام و ...... ما هميشه طرفدار جدّي اقدام در جهت حفظ و اعتلاي جنبش مردم بوده ايم و تشكيلات شورا را اساساً براي پيشبرد اين مهم لازم مي دانيم. از ديدگاه ما برانگيختن و اعتلاي جنبش الويّت داشته است....
از ميان مسائل بيشمار و موضوعات مورد اختلاف , «جبهه همبستگي ملي» براي ما اهميّت خاصي داشته و بارها به جدّي گرفتن الزامات تحقق اين طرح توجه داده ايم: مدنظرقرار دادن جامعه ايراني خارج , درانداختن طرحي نو و تدبيري براي رفع موانع تماس , احياء و ارتقاء اعتماد و سپس اقدام به دعوت جدّي از واحدهاي گوناگون و پرشمار فرهنگي, هنري , اجتماعي . كلاً تلاش براي تدارك مقدماتي و الزامات اوليّه جبهه همبستگي .... چرا كه رژيم حاكم دشمن سياسي و فرهنگي مشتركمان بوده و هست..... ولي افسوس. در اين مورد حتي يك قدم مثبت كه توفيقي به حساب آيد و اميدي براي ادامه كار و كوشش ما شود ديده نشد.
بدون ترديد دفع توطئه هاي مداوم رژيم و ضربات پي درپي سياست مماشات توسط « ارباب بي مروت دنيا», همچنان كه گرفتاريهاي چهارساله اخير ناشي از وضعيت بحراني ساكنان اشرف و بعد هم ”ليبرتي” , خواهي نخواهي بخش اعظم انرژي مسئولان و به ويژه وقت خانم رجوي را به خود اختصاص داده اند. ما هم پيوسته به همين دليل دندان به جگر گذاشته و صبر پيشه مي كرديم بدون اين كه مأيوس شويم. اما آشكارا تعارضي هم وجود داشته است: مسئولان شورا طرح جبهه همبستگي ملي را منتفي اعلام نكرده اند, گاه حتي خود آقاي رجوي به آن توجه مي دهند, اما عمل و اقدام مشخص؟ در واقع نه تنها به پرسشهاي مربوط به جنبه هاي تبليغي و رويكردهاي لازم عملي روي خوش نشان نداده اند, برعكس, ....حتي حاضر نشده اند بين نام و شكل/ محتواي سايت «همبستگي ملي» دستكم تناسبي منطقي برقرار كنند. همين تعارض ديرينه در مورد عنوان «سيماي آزادي - تلويزيون ملي ايران» نيز سئوالي بي جواب مانده است! .....
اينها نمونه هايي از انبوه مشكلات سالهاي اخيرمان بوده اند.... در ماههاي اخير كه انواع معضلات جديد به دشواريهاي پيشين افزوده شده است:
- افشاي مسائل شخصي و تعرض غيرقابل دفاع و علني چند ماه پيش به موضوعي كه درحوزه حقوق بشر افراد قرار دارد.
- پيامهاي (نصيحت و انذار !) آقاي رجوي خطاب به سران غالب و مغلوب رژيم ولايت فقيه!
- مداخله دادن مكرر و بي وجه كميسيونها و دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در مسائل , و بعضاً مشاجراتي , كه آشكارا به ايدئولوژي و تشكيلات و .... سازمان مجاهدين خلق مربوط بوده اند....
ما نمي توانيم با اين كارها و رويكردها موافق باشيم. مي رويم , چون ديگر نارضايتي و نداي اعتراضِ شأن و وجدانمان بر سكوت و صبرمان چيره شده. نمي توانيم در پيشگاه ملت ايران و افكار عمومي و تاريخ / به عبارت ديگر نزد وجدان خويش پاسخگوي سياستها , رويكردها , كنش و واكنشهايي باشيم كه در بحث , تصميم و اجراي آنها مشاركتي نداشته ايم.
در پايان بر نكات زير تآكيد داريم:
- ما درحدّ توان خويش از حق حيات و آزاديهاي اساسي هموطنانمان در خانه خود ساخته شان اشرف و همچنين ”ليبرتي” (كه آشكارا در بازداشت غيرقانوني و بي سلاح درمعرض كشتار قراردارند) قاطعانه دفاع مي كنيم.
- همچنان خواستار و كوشنده راه سرنگوني تماميّت رژيم و برچيدن بساط جبارّيت حاكم بر ايران هستيم. و براي ايجاد شرايطي كه اعمال اراده ي آزاد ملت ايران را هموار سازد تا آخر ايستاده ايم .
- در برابر خاطره شكوهمند دهها هزار جانباختة راه آزادي و رنج و شكنج همه زندانيان سياسي سر تعظيم فرود مي آوريم و در پيشگاه ملت ايران با آنان تجديد عهد مي كنيم.
در اين جا از خانم رجوي و دبيرخانه شورا محترمانه خداحافظي مي كنيم . از دور روي ديگر همراهان ديرينه را مي بوسيم و با مهر و دوستي بدرود مي گوئيم.
زنده باد آزادي نابود باد رژيم ولايت مطلقه فقيه برقرار باد جمهوري ايراني
( بر پايه دموكراسي پارلماني , لائيسيته و حقوق بشر)
محمد رضا روحاني    كريم قصيم
لینک در فیسبوک


46 commentaires
Commentaires
Mehrdad Rashidi
Mehrdad Rashidi
آفرین،مدت ها پیش انتظار چنین رویکردی را داشتیم
Gérer
5 ans · 
Mohammad Jandaghi Semnan
Mohammad Jandaghi Semnan Dorud bar edame dahandegan vagheie rahe mosadeghe kabir
Gérer
5 ans · 
Mohammad Jandaghi Semnan
Mohammad Jandaghi Semnan Dorud bar 2 mobareze rahe azadi aghayane ghasim va rohani
Gérer
5 ans · 
Reza Azmoodeh
Reza Azmoodeh
نمیدونم ، اگر اینها صحبتی بکنند ، مجاهدین به اینها هم میتوانند مزدور بگویند یا نه !!!؟؟؟ به نظر شما میگویند !!!؟؟؟
Gérer
5 ans · 
Mahnaz Ghezellou
Mahnaz Ghezellou
اساسن هرکس از اینها جدا شود پیشاپیش مزدور و وزارت اطلاعاتی است. انحصارطلبی اشان حدی نمی شناسد
Gérer
5 ans · 
Davar Adab
Davar Adab
سالهاست که مجاهدین جدید از قطاری که بسوی آزادی ره میپیمود پیاده شده اند ،و بیراهه میروند .خوشا به حال آزادگانی که به راه ادامه دادند و از ناملایمات و دشنامها نهراسیدند ، و با تهمتها ساختند و روی بر نتابیدند .ما برای رسیدن به این خجس...ته آزادی از همه چیز خود گذشتیم ، و از میدانهای تیرباران تا شکنجه گاه های سرخ ، عبور کردیم و از پا ننشستیم ، از نبردهای کوچه به کوچه در شهرها ،تا جنگیدن در کوهساران پیشمرگان ،و نبردهای منظم و نا منظم ، با هزاران شهید و مجروح گذر کردیم ،ما از شاه و خمینی گذشتیم و با مجاهدین دمی همراه شدیم ،تا این خجسته رهایی را به میهنمان میهمان کنیم ،و اینبارکاروان آزادی از اینها هم شتابان گذشت و باز ادامه داد ، اینها هدف نبودند ، وسیله بودند ، و در نیمراه بر جای ماندند .این ناسزاها و دشنامها و تهمتها ،فریادهای برجا ماندگان است ، درنگ نباید کرد ،هنوز راه طولانیست .درود بر آزادگان
Gérer
5 ans · 
Mehri Farshad
Mehri Farshad
نمي توانيم با اين كارها و رويكردها موافق باشيم. مي رويم ، چون ديگر نارضايتي و نداي اعتراضِ شأن و وجدانمان بر سكوت و صبرمان چيره شده. نمي توانيم در پيشگاه ملت ايران و افكار عمومي و تاريخ به عبارت ديگر نزد وجدان خويش پاسخگوي سياستها ، رويكردها ، كنش و واكنشهايي باشيم كه در بحث ، تصميم و اجراي آنها مشاركتي نداشته ايم.
Gérer
5 ans · 
Ahmad Moghimi
Ahmad Moghimi
بعد باید منتظر آقایان هزارخانی و سامع بود !
Gérer
5 ans · 
Davar Adab
Davar Adab
خانم اقبال درود بر شما که این حرکت را شروع کردید
Gérer
5 ans · 
Hanif Hidarnejad
Hanif Hidarnejad
تصمیمی قابل تقدیر، اگر چه با تاخیر بسیار
در نهایت احترام باید تاکید کرد که متن تنظیم شده بسیار کلی است و وارد جزئیات نشده است. اگر چه خویشتنداری آقایان روحانی و قصیم در سخن گفتن از مسائل داخلی سازمان مجاهدین خلق قابل درک است، اما انتظار آن است که در مو
رد اعتراض خودشان در باره روش های غیر دمکراتیک حاکم بر شورا، نحوه تصمیم گیری ها، تعیین و تغییر اولویتها، دخالت در امور کمیسیونها و یا دخالت دادن کمیسیون ها در دنباله روی از مسائل مربوط به جداشدگان و منتقدین از سازمان مجاهدین خلق و نیز در مورد حمله و توهین و اتهام زنی بی اساس به این افراد صریح تر، شفاف تر و مشخص تر سخن بگویند و بالاخره نقش رهبری خودکامه آقای مسعود رجوی در ایجاد این وضعیت را توضیح دهند.
Gérer
5 ans · 
Mehri Farshad
Mehri Farshad
چماق به دستان فیس بوک چرا لال شدن !!!
Gérer
5 ans · 
Ahmad Moghimi
Ahmad Moghimi
مهری عزیز ، یه مدت تو شوک می مونن و بعد پیداشون می شه !
Gérer
5 ans · 
Davar Adab
Davar Adab
اوستا اومده تو صفحه آقای جندقی سمنانی داره خودشو جر میده
Gérer
5 ans · 
Sara Sarabi
Sara Sarabi
مرغ سحر ناله سر كن داغ مرا تازه تر كن زاه شرر بار اين قفس را برشكن و زيروزبركن بلبل سرگشته ز كنج قفس درا نغمه ي آزادي نوع بشرسرا وز شرري عرصه ي اين خاك توده را پر شرر كن جور ظالم ظلم صيا د آشيانم داده بر با د اي فلك اي وطن اي طبيعت شام تاريك مارا سحر كن زند ه با د حقيقت
Gérer
5 ans · 
Sara Sarabi
Sara Sarabi
خيلي خوبه كه سعي كنيم مودبانه ومتين در مورد مخالفينمان صحبت كنيم خواهشا
Gérer
5 ans · 
Davar Adab
Davar Adab
هر چه تبر زدند به ما... زخم نشد جوانه شد
Gérer
5 ans · 
Dave Kh
Dave Kh
من در هفته‌های اخیر واقعا در حیرت و حسرت بودم که چطور ممکن است افرادی مثل آقای قصیم و روحانی و همچنین آقای هزارخانی با چند دهه سابقه سیاسی و مبارزاتی، در برابر این همه رذالت و پست فطرتی بخصوص در این چند هفته اخیر از طرف آن‌ ولی‌ فقیه-عقیدتی‌ حقیر و مفلوک و جماعت ذوب شده در درگاه ولایتش، ببینند و باز هم حاضر باشند ننگ همراهی با این "شورای" کذا و کذا را به دامن بخرند. امیدوارم این حرکت باعث گشایشی در فضای سیاسی حاکم در خارج از کشور بشود، مهربانی بیاید و یک اتحاد عمل منطقی‌تر و وسیعتری از نیروها و انسانهای آزادیخواه از جمله با کمک اعضا و هواداران شریف و صادق مجاهدین شکل بگیرد. بالطبع چنین فضایی به روحیه و همچنین سمت و سو دادن به مبارزات داخل کشور کمک خواهد کرد.
Gérer
5 ans · 
Vartan Hakopian
Vartan Hakopian
درود بر آقای قصیم و روحانی انقلابیون واقعی
Gérer
5 ans · 
Vartan Hakopian
Vartan Hakopian
ما هميشه , به خصوص طيّ دهه اخير و بيشتر در چهارسال گذشته , در مورد تنظيم روابط دروني , روشهاي برخورد به اشتباهات , فقدان پاسخگويي مناسب , نوع واكنش به انتقاد و منتقدان درون و بيرون شورا , شيوه تصميم گيري , همچنين چگونگي طرح و بحث تحليلهاي اساسي و رويكردهاي مبرم پيشنهادي و ....
Gérer
5 ans · 
Fara Bahar
Fara Bahar
اينها نمونه هايي از انبوه مشكلات سالهاي اخيرمان بوده اند.... در ماههاي اخير كه انواع معضلات جديد به دشواريهاي پيشين افزوده شده است:

- افشاي مسائل شخصي و تعرض غيرقابل دفاع و علني چند ماه پيش به موضوعي كه درحوزه حقوق بشر افراد قرار دارد.


- پيامهاي (نصيحت و انذار !) آقاي رجوي خطاب به سران غالب و مغلوب رژيم ولايت فقيه!

- مداخله دادن مكرر و بي وجه كميسيونها و دبيرخانه شوراي ملي مقاومت در مسائل , و بعضاً مشاجراتي , كه آشكارا به ايدئولوژي و تشكيلات و .... سازمان مجاهدين خلق مربوط بوده اند....

ما نمي توانيم با اين كارها و رويكردها موافق باشيم. مي رويم , چون ديگر نارضايتي و نداي اعتراضِ شأن و وجدانمان بر سكوت و صبرمان چيره شده. نمي توانيم در پيشگاه ملت ايران و افكار عمومي و تاريخ / به عبارت ديگر نزد وجدان خويش پاسخگوي سياستها , رويكردها , كنش و واكنشهايي باشيم كه در بحث , تصميم و اجراي آنها مشاركتي نداشته ايم.

در پايان بر نكات زير تآكيد داريم:

- ما درحدّ توان خويش از حق حيات و آزاديهاي اساسي هموطنانمان در خانه خود ساخته شان اشرف و همچنين ”ليبرتي” (كه آشكارا در بازداشت غيرقانوني و بي سلاح درمعرض كشتار قراردارند) قاطعانه دفاع مي كنيم.

- همچنان خواستار و كوشنده راه سرنگوني تماميّت رژيم و برچيدن بساط جبارّيت حاكم بر ايران هستيم. و براي ايجاد شرايطي كه اعمال اراده ي آزاد ملت ايران را هموار سازد تا آخر ايستاده ايم . 

- در برابر خاطره شكوهمند دهها هزار جانباختة راه آزادي و رنج و شكنج همه زندانيان سياسي سر تعظيم فرود مي آوريم و در پيشگاه ملت ايران با آنان تجديد عهد مي كنيم. 

در اين جا از خانم رجوي و دبيرخانه شورا محترمانه خداحافظي مي كنيم . از دور روي ديگر همراهان ديرينه را مي بوسيم و با مهر و دوستي بدرود مي گوئيم.

زنده باد آزادي نابود باد رژيم ولايت مطلقه فقيه برقرار باد جمهوري ايراني

( بر پايه دموكراسي پارلماني , لائيسيته و حقوق بشر)
محمد رضا روحاني كريم قصيم
Gérer
5 ans · 
مازیار ایزدپناه
مازیار ایزدپناه
با شناختی که از آقای روحانی بعنوان حقوق دان در وفاداری به حقوق برسمیت شناخته شده انسانها در کنوانسیون جهانی حقوق بشر و همچنین آزادگی و ازاد منشی این جوان سابق دارم مدتها بود که انتظار استعفای ایشان را داشتم و بخصوص در همین چند روز گذشته و با انتشار فحش نامه های کمیسیون قضایی و کمیسیون فلان و بهمان "شورا" بارها از خود درباره سکوت ایشان پرسش می کردم.

هر چند که این دو دلایل استعفای خود را بسیار سربسته نوشته اند اما با شناختی که از مسئولان مجاهدین دارم می توانم تصور کنم که چه رنجی آقایان قصیم و روحانی در سکوت و صبر خویش بر نامردمی ها خلاف کاریها و اشتباهات فاجعه بار رهبر ی مجاهدین برده اند. بخصوص آنجا که آقای رجوی با جهشی حیرت انگیز در زیر پا نهادن پرنسیپهای اخلاقی اسرار و زوایای خصوصی زندگی افراد را در تقابل با ابتدایی ترین حقوق انسانی به رسمیت شناخته شده جهانی مورد سوئ استفاده سیاسی قرار داد و همچنین هتاکی های بدون حد و مرزی که در ننگین نامه های مجاهدین نسبت به منتقدان صورت گرفته است.

برای این دو تن که آزادگی و انسانیت را در پای منافع حقیر سیاست بازان بی پرنسیپ قربانی نکردند آروزی تندرستی و موفقیت در تلاشهای آزادیخواهانه شان دارم.
Gérer
5 ans · 
Ali N Fard
Ali N Fard
امیدوارم که دیگر اعضای غیر مجاهد شورای ملی مقاومت نیز سرانجام راه خویش را از راه مسعود رجوی و سازمان آبروباختۀ تحت امر این موجود روان پریش جدا سازند
Gérer
5 ans · 
Mahnaz Kordjazi
Mahnaz Kordjazi
در عين حال ما هميشه , به خصوص طيّ دهه اخير و بيشتر در چهارسال گذشته , در مورد تنظيم روابط دروني , روشهاي برخورد به اشتباهات , فقدان پاسخگويي مناسب , نوع واكنش به انتقاد و منتقدان درون و بيرون شورا , شيوه تصميم گيري , همچنين چگونگي طرح و بحث تحليلهاي اساسي و رويكردهاي مبرم پيشنهادي و ..... با دشواريهاي گوناگون و فزاينده مواجه بوده ايم . طي ساليان دراز به سبب لاينحل ماندن تناقضات و افزايش و تراكم مشكلات جديد صبر و حوصله ما هم تحليل رفته است.
Gérer
5 ans · 
Ahmad Moghimi
Ahmad Moghimi
آقای مجتبی فتحی که سابقهٔ بدی در توهین ، فحاشی و اتهام به منتقدین و مخالفین و بخصوص مؤسس و فعالین کمپین داشته ، این بار در رابطه با استعفای آقایان روحانی و قصیم موضعی کاملاً متفاوت دارد . ایشان با این مسئله برخوردی منطقی داشته ، و دیگران را نیز از برخوردهای رایج برحذر می دارد ، من این را به فال نیک می گیرم . https://www.facebook.com/photo.php?fbid=536477273081592...#
Gérer
5 ans · 
Arash Pirouz
Arash Pirouz
این آقا مجتبی که خودش کاره ای نیست دیروز بهش خط میدادند هر چه در چنته دارید بر سرمنتقدین یریزید و امروز این خط را داده اند همه اینها نتیجه همان چماقداری های همین فالانژها و اربابانشان است و بس در هر صورت چماقدار چماقدار است
Gérer
5 ans · 
Efat Eghbal
Efat Eghbal
جناب مورگان ،،این آقایان اوستا و فتحی نوش دارو را بعد از مرگ سهراب آورده اند، ،،گند کاری هائی را که از پشت صحنه فالانژوار و همچنینن در صفحات خط داده و رهبری کرده اند ،،نتیجه اش همین سیلی محکمی می باشد که شنیدیم ( استعفای بزرگ مردانی مانند آقای قصیم و آقای روحانی )،،حالا هر چقدر می خواهند ادامه دهند ،،این گوی و این میدان ،،
Gérer
5 ans · 
Mahnaz Ghezellou
Mahnaz Ghezellou
این جور که آقای فتحی نوشته یعنی منتظر بشیم یکی دیگه به جای ما فکر کنه. اگه سازمان گفت این ها مزدور وزارت اطلاعات هستند خوب ما هم شروع می کنیم. پس کی می خواهید خودتان فکر کنید. امیدوارم فردایی اگر موضع سازمان آنها را جاسوس رژیم ملاها اعلام کرد حرفتان را پس نگیرید که این ها مبارزان پاک با سابقه درخشان بوده اند
Gérer
5 ans · 
Ahmad Moghimi
Ahmad Moghimi
عفت عزیز با درود ، مسلماً خواست همهٔ ما پایان دادن به اینگونه شیوه های کاملاً ارتجاعی و شبه فاشیستی در برخورد با منتقدین می باشد ، که دقیقاً مشابه آنرا از فردای انقلاب تجربه کرده ایم . مرکز هدایت و همآهنگ کننده هم که برایمان مشخص است ، بنابراین متهم و متهمین اصلی همانها هستند که نخواهیم بخشید ، و شاید هنوز امکان تجدید نظر افراد مشخصی که بدستور تشکیلات عمل کرده اند ، وجود دارد .
Gérer
5 ans · 
Efat Eghbal
Efat Eghbal
بهانه برای شروع حمله بدو عضو شورا - آقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی - که دیروز استعفا داده اند. ( خود بخوانید حدیث گویا را ) ،،،،،،،، موضعگیری حزب سبزهای ایران در مورد استعفای آقایان قصیم و روحانی از شورای ملی مقاومت ایران. 
حزب سبزهای ای
ران: ..."آقایان دکتر قصیم و محمد رضا روحانی در متن استغفا، با برشمردن انتقادات خود به شورای مقاومت و بویژه مجاهدین در برابر اتهامات نادرستی که به مجاهدین در این ایام زده میشود موضعی نگرفته اند که می تواند از سوی طراحان اینگونه اتهامات به مثابه تایید محسوب شود. شگفتی اینجاست که آقایان روحانی و قصیم بارها و بارها در گذشته در مصاحبه ها و نوشته های خود، این اتهامات را سخیف، دروغ و رژیم ساخته معرفی میکردند."...
Gérer
4 ans · Modifié · 
Efat Eghbal
Efat Eghbal
اینم حزب من در آری سبزها http://www.iran-e-sabz.org/?p=2419
Gérer
4 ans · 
Ahmad Moghimi
Ahmad Moghimi
تو صفحه آقای ناظر نوشتم که بیانیه کمی محافظه کارانه ست ! .
Gérer
4 ans · 
Efat Eghbal
Efat Eghbal
کمنت آقای دکتر قصیم در یک صفحه و پاسخ یک چماقدار فیس بوک با نام مستعار ،،،،،،،،بخوانید و بگرئید ،،،،،، Karim Ghassim سپاسگزار از لطف ياران پيكار , سرنگون باد نظام جهل و جنايت جمهوري اسلامي, برقرار باد جمهوري ايراني مبتني بر دموكراسي, جدايي دين از دولت و حقوق بشر. ما با حفظ نقطه نظرات و انتقاداتمان قطره اي درياي پيكار آزادي ايران و ايراني هستيم. زنده باد آزادures · Je n’aime plus · 13

کمنت چماقدار فیس بوکی Shohreh Irooni حتما حالا مورد علاقه صدای امریکا فردا و بی بی سی می شوید
Gérer
4 ans · 
Fara Bahar
Fara Bahar
صداقت انقلابي حكم مي كند كه انقلابيون از اشتباهات عظيم خود درس بگيرند۰
امّا۰۰۰۰
... دهانی چون حسن حبیبی اولین تهمت ها را شروع کرد۰
Gérer
4 ans · Modifié · 
Mahmood Shargi
Mahmood Shargi
با سلام به دوستان، بزرگترین و جه بسا تنها نتیجه استعفای این بزرگواران، تعضیف شورا خواهد شد. خوب سوال من از شما دوستان محترم این است که آیا اگر شورا تضعیف شود، بهتر است؟ بعبارت دیگر آیا این بزرگواران حالا بستر و میدان بهتری پیدا خواهند کرد تا در آن بیشتر و بهتر از قبل با دشمن ایران و ایرانی مبارزه کنند؟
Gérer
4 ans · Modifié · 
مازیار ایزدپناه
مازیار ایزدپناه Mahmood Shargi
آقای ساغری با سلام به شما امروز بحث تضعیف یا تقویت شورا مطرح نیست بلکه موضوع اصلی بحرانی است که خارج از تمایلات شخصی من و شما بطور واقعی رهبری مجاهدین با آن روبروست.
این بحران در یک رابطه متقابل از یکسو با ریزش نیروها از پایین و ج
دا شدن از بالا در سطح شورا و از سوی دیگر با فعال شدن هر چه بیشتر ابعاد انتقاد و اعتراض روشنفکران نویسندگان اعضا و هواداران دور و نزدیک مجاهدین نسبت به عملکردهای رهبری مجاهدین خود را نشان می دهد.
رهبری مجاهدین بیهوده و به غلط تلاش می کند تا همچون گذشته به شیوه های توتالیتاریستی با پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق انسانی سرکوب منتقدان و توطئه علیه روشنفکران شاعران و نویسندگان بحران را دور بزند . عدم پذیرش واقعیت بحران از سوی رهبری مجاهدین و شیوه های سرکوب بکار گرفته شده از سوی او خودبخود به ابعاد این بحران و تعمیق آن دامن می زند.
جدا شدن دو عضو شورا در اعتراض به سیاستهای مسعود رجوی ادامه طبیعی و رشد بحران موجود است.
بنا بر این بدور از احساساتی از نوع اینکه خوشحالیم یا بد حال این مسئله را باید بعنوان بخشی از ابعاد و تعمیق بحران موجود در نظر گرفت و در همین کادر به بررسی اش پرداخت.
Gérer
4 ans · Modifié · 
Mahmood Shargi
Mahmood Shargi
با تشکر از توجه تان، شورا، ارتش آزای بخش، جهبه همبستگی و....بخودی خود و فی نفسه اهمیت و موضعیتی ندارند. همه اینها و ماها و دیگر اجزای مردم ایران فعلا فقط در ارتباط با تنظیم رابطه با ضد خود (که همان زژیم ضد ایران و ایرانیست) معنی و اصالت می یابیم! یعنی شدت و حدت این رابطه با ضد خود است که سرنوشت هر پدیده را تعیین و روی پیرامونش هم تاثیر مثبت و یا منفی میگذارد. در واقع سوال من این بود: آقایان میخواهند با خروج خود (در این برهه و در این سال و بخصوص در این روزها که چند روز قبل از شعبده انتخابات و تظاهرات سالانه مجاهدین است) به چه هدف و نتیجه ای برسند؟ آیا با این خروج میخواهند به مجاهدین فشار بیشتری بیاورند تا مجاهدین به گشایش و اصلاحات بیشتری و سریعتری دست بزنند؟ یا آیا گمان میکنند با خروج از شورا بر حدت و شدت تنظیم رابطشان با رژیم خواهند افزود؟ ای کاش این بزرگواران کمی دیگر صبر میکردند، چون همانطوریکه خانم رجوی بعد از خروج از لیست تروریستی اعلام کردند: "...توازن قوا و آرایش نیروها و مناسبات تغییر خواهند کرد..." قبل از حمله تروریستی به لیبرتی جنب جوش و فعل و انفعالتهای زیادی در این رابطه وجود داشت ولی با این حمله متاسفانه مجبور شدند انژری هاشان را جای دیگر صرف کنند و دوباره به موضع دفاعی بروند. باز با ابن همه گشایشهای در برنامه های سیمای آزادی شروع شده است. 
با احترام محمود شرقی
Gérer
4 ans · 
Karimi Davood
Karimi Davood agar khastegie rah baese in kar nashode pas in do aziz besiar koddan boodand ke badaz chand dahe fahmidand che Mojahedin ki hastand, vali az unjai ke in do shakhs ra be khubi mishenasam va fekr mikonam ke kodan nistand javabe khodra az chera yek hafte ghablaz entekhabate farmayeshie regim migiriam!
Gérer
4 ans · 
Frogh SA
Frogh SA
کدوم شورا ؟؟؟ منظورتون همون مجاهدین به رهبری رجوی دیگه نه؟؟؟؟ این ور می‌رن می‌شه سازمان مجاهدین، اون ور می‌رن می‌شه شورا !!!!!!!! اعضای شورا همون اعضای مجاهدینن دیگه، واسه کی‌ دارن فیلم بازی می‌کنن؟؟ خیلی‌ خنده داره خودشون با خودشون مصاحبه می‌کنن، خودشون فقط از خودشون اخبار میگن و خودشون هم اخبار خودشونو فقط گوش میدن، خودشون ترانه میسازنو میخونن، و فقط خودشون هم هستن که ترانه‌های خودشونو گوش میدن : D: اسم تلوزیو نشون هم هستش سیمای ازاااادی واز تنها چیزی که ازش خبری نیست تو تلویزیونشون ازادیه!!و خیلی‌ چیزای مسخرهٔ دیگه که حالشو‌ ندارم بنویسم ... حالا این دو تا آقای هم که از به اصطلاح شورا خارج شدن، ۱۰ سالی‌ طول میکشه که ذهنشون به حالت عادی، مثل مردم عادی بر گرده ، هنوز مملو از تعصبات کور کورانه ان مطمئنا ...حداقل بشینن برنامه‌های کامبیز حسینی‌ رو نگاه کنن تا کمی‌ با مفهوم آزادی اشنا بشن
Gérer
4 ans · Modifié · 
Vahid Saeedi
Vahid Saeedi · Ami(e) avec Majid Bidar et 252 autres personnes
در اينکه رژيم جمهو ری ا سلا می جنا يتکار است شکی نيست صحبت بر سرجنايا ت رجوی ها می با شد. چرا بعضی ها سعی ميکنند مر دم را به دنبا ل نخو د سيا ه بفرستند .
آقای هوادارمجا هدين :
اين ديگرانتقاد بر مجاهدين نيست که بر خی می گفتند چون مجا هدين اسلامييند ما 
با آ نها مخا لفيم يا چون زنا ن مجاهد رو سر ی دا رند يا چرا مسعود رجوی ليست شهيدان مجا هد ر ابه با ر گاه امامانش می برد و از او کمک می خواهد.اينها را می تو ان گفت انتقاد ولی جناياتی را که رجوی ها انجا م دا ده اند را نمی توا ن به عنوا ن انتقا د به خورد مر دم داد 
هواداران مجاهدين :
رجو يها اگر ريگی به کفش ندا رند بايد برای دفاع از خود يک ميتينگ يا جلسه با افراد جد ا شده بگذ ا رند و به پرسش ها ی آنها جواب دهند . اين که می گويند اين افراد مز دور رژيم ايرا ن هستند برای فرار از کيفر جناياتشان است.
رجو يها با يد در را بطه با رقص رها يی و حرمسرا ی رجو ی تو ضيح دهند.شايد هم بگويند که رقص رها يی و حر مسرای مسعو د يک روش سيا سی برا ی مبا رزه با رژيم ايرا ن است!!
Gérer
4 ans · 
Reza Vazirian
Reza Vazirian
متاسفانه من خیلی از اسامی را نمی شناسم ونمی دانم که این اسامی هنوز عضو شورا هستند یانه ، لطفاً اگر دوستان اطلاعی دارند انتشار دهند ولی در ردیف بیست وپنج نام ( مسعود خدابنده) آزار دهنده بود. که او نیز آیا هنوز عضو شورا محسوب می شود .
Gérer
4 ans · 
Frogh SA
Frogh SA
چشم بسته میگم چی‌ تو این اطلاعیه هستش: جدایی این دو نفر توطئه جمهوری اسلامیست، درست گفتم؟؟؟ دیگه وقت واسه خوندن نمیزارم :D
Gérer
4 ans · 
Sabri Hassanpour
Sabri Hassanpour
مگر همین یکسال پیش در همین صفحه ننوشتم که حقانیت ازادیخواهی روی کاغذ نیست و انرا میبایست اثبات نمایید ونه در حرف بلکه در عمل سیاسی و اثباتش از تحمل میگذرد در برابر هرنقدی و حتی حمله ایی و باز در استانه سال نو یعنی درست سه ماه پیش مگر ننوشتم که هنگام خانه تکانی بزرگ فرا رسیده و از ان گریزی نیست و خود را و تحلیل خود را و نگاه خود را و مناسبات خود را به روز نمایید نه به شکل صوری و باسمه ایی بلکه با باور اینکار را کنید بسیاری از یارانتان با پوزخند تلخی پاسخ دادند و بودند کسانی که میگفتند این دیگر چه میگوید ؟ اما نتیجه بی توجهی را میبینیم که ریزش از این بیشتر خواهد شد اگر همچنان بی اعتنا از این معضل فکری عبور ننمایید زنده باد ازادی در پناه نسل تشنه ازادی
Gérer
4 ans · 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر